റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ 17-06-2019 ന് രാവിലെ 9:30 ന് കോളേജിൽ എല്ലാ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

(TC,PHOTO, SSLC, DEGREE CONSILDATED 
MARKLIST, NATIVITY, INCOME, COMMUNITY CERTIFCATES,

SBI Collect (Reg Fee & AdmFee) റസീപ്റ്റുകൾ) സഹിതം കോളേജിൽ ഹാജരാവണം
.


MSc Botany

MSc Chemistry

MSc Physics

MCom

MA Arabic